Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 2bm.pl

§1
Postanowienia wstępne, informacja o podmiocie prowadzącym sklep internetowy 2bm.pl

 1. Sklep internetowy 2bm.pl prowadzony jest przez ILOVE.LIGHTING Jarosław Rewak z siedzibą w Sanoku (38-500 Sanok) przy ulicy Langiewicza 1/45, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 9880119978, REGON 180915694
 2. Regulamin sklepu internetowego 2bm.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez ILOVE.LIGHTING Jarosław Rewak.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. W przypadku, gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki sklepu internetowego 2bm.pl, rozumie się przez to prawa i obowiązki ILOVE.LIGHTING Jarosław Rewak.
 5. Korespondencję elektroniczną związaną z produktami oferowanymi przez sklep internetowy 2bm.pl należy wysyłać na adres e-mail: sklep|2bm.pl| |sklep|2bm.pl.
 6. Korzystanie z usług sklepu internetowego 2bm.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


§2
Klauzula informacyjna - RODO

1. Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest ILOVE.LIGHTING Jarosław Rewak z siedzibą w Sanoku (38-500 Sanok) przy ulicy Langiewicza 1/45 o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9880119978,  REGON: 180915694

3. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Langiewicza 1/45, 38-500 Sanok lub drogą e-mailową pod adresem: odo|2bm.pl| |odo|2bm.pl.

4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności (kliknij tutaj).

 

§3
Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia

 1. Sklep internetowy 2bm.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów (oświetlenie) za pośrednictwem sieci internet przy wykorzystaniu serwisu https://www.2bm.pl/
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania z usług jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z serwisu https://www.2bm.pl/
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego 2bm.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Javascript
  2. Internet Explorer 9.0 lub nowszy
  3. Firefox/Chrome aktualne wersje
  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

W celu korzystania ze sklepu internetowego 2bm.pl klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

§4
Zasady składania zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego 2bm.pl należy wejść na stronę www.2bm.pl, dokonać wyboru oświetlenia, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
 2. Wybór zamawianych przez klienta towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
 4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego 2bm.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
  3. wybranej metody płatności
  4. wybranego sposobu dostawy
  5. czasu dostawy
 5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
 6. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem internetowym 2bm.pl umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu. 
 7. Potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy 2bm.pl formularza zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta e-maila z adresu sklep|2bm.pl| style="text-align: justify; line-height: 21.42px; background-color: rgb(255, 255, 255);"|sklep|2bm.pl.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia.
 9. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane poprzez fax lub e-mail, podany w serwisie internetowym www.2bm.pl.

§5
Realizacja zamówienia

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się po otrzymaniu przez sklep internetowy 2bm.pl prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 8
 2. Jeśli występują wątpliwości odnośnie realizacji zamówienia, za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości e-mail z adresu biuro|2bm.pl| |biuro|2bm.pl z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 3. Sklep internetowy 2bm.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oraz prawdziwości złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem, który odbywał się będzie tylko w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, Klient jest o tym informowany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. Powiadomienie Klienta o tym fakcie następuje poprzez wysłanie e-maila z adresu sklep|2bm.pl| |sklep|2bm.pl. W takim przypadku sklep internetowy 2bm.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia. 
 5. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 6 wysyłka towaru zamówionego przez Klienta następuje po otrzymaniu przez sklep internetowy 2bm.pl informacji o dokonaniu płatności za niniejszy towar, w terminie wskazanym w karcie produktu zamówionego towaru. Wysyłka jednego zamówienia zawierającego więcej niż jeden towar, następuje zgodnie z opisem towaru, którego termin wysyłki jest najdłuższy. 
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, wysyłka zamówionego towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, jednak nie później niż w terminie wskazanym w opisie zamówionego przez Klienta towaru. Wysyłka jednego zamówienia zawierającego więcej niż jeden towar, następuje zgodnie z opisem towaru , którego termin wysyłki jest najdłuższy. 
 7. Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez telefoniczne lub e-mailowe powiadomienie sklepu internetowego 2bm.pl w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Sklep internetowy 2bm.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia wyłącznie w przypadku, gdy w chwili otrzymania powiadomienia o rezygnacji, towar nie został jeszcze wysłany do Klienta. Nie wyłącza to prawa klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy przewidzianego w ustawie o prawach konsumenta.
 8. Sklep internetowy 2bm.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku:
  1. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,
  2. otrzymania formularza, którego dane wskazują na fakt, iż zawarte w nim informacje są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone dla pozoru lub pod wpływem błędu,
  3. braku możliwości kontaktu z Klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 3,
  4. niedostępności zamówionego przez Klienta towaru.
 9. Klient sklepu internetowego 2bm.pl jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W przypadku braku danego produktu zostanie on niezwłocznie poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia. 
 10. Termin realizacji zamówienia wynosi 45 dni.
 11. Sklep internetowy 2bm.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zamówienia po uprzednim poinformowaniu klienta. Nie wyłącza to prawa Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy przewidzianego w ustawie o prawach konsumenta.
 12. Sklep internetowy 2bm.pl przyjmuje zamówienia poprzez serwis internetowy www.2bm.pl 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.
 13. W każdym przypadku, gdy sklep internetowy 2bm.pl nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z tym zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 7 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
 14. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep internetowy 2bm.pl w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. 

§6
Ceny i warunki zapłaty

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym 2bm.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostarczenia zamówionego towaru do Klienta. Koszty dostawy znajdują się w każdym formularzu zamówienia i Klient powinien zaznaczyć je przed wysłaniem formularza zamówienia do sklepu internetowego 2bm.pl. Koszty dostarczenia towaru ponosi klient. Koszty dostawy naliczane są według taryf podanych w dokumencie znajdującym się tutaj
  Klient może jednak zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki określone terminowo i podane w serwisie www.2bm.pl  w szczególności, gdy wartość zamówienia przekroczy określony próg minimalny.
 3. Sklep internetowy 2bm.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania akcji promocyjnych.
 4. Zmiana ceny nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do sklepu internetowego 2bm.pl przed zmianą ceny w serwisie internetowym www.2bm.pl.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. Chęć otrzymania faktury VAT za zamówiony towar należy zaznaczyć w formularzu zamówienia, podając dane do wystawienia takiej faktury. Paragon lub faktura VAT dostarczane są do Klienta wraz z zamówionym towarem.

§7
Płatności

 1. Za zamówione towary Klient może dokonać następujących płatności:
  1. poprzez wpłatę na rachunek bankowy sklepu internetowego 2bm.pl
   27 1320 1537 2934 7645 2000 0001
  2. za pośrednictwem szybkich płatności – obsługiwanych przez PayU, wykluczając zamówienia z wykorzystaniem Bonu rabatowego;
  3. gotówką – kurierowi, w przypadku przesyłki za pobraniem
  4. gotówką lub kartą (Visa, MasterCard), w przypadku odbioru osobistego. 
 2. Sklep internetowy 2bm.pl nie ponosi kosztów, jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich, obsługujących daną formę płatności, w szczególności:
  1. opłat bankowych za dokonanie przelewu
  2. opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego. 
   Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia. 
 3. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez PayU (serwis internetowy www.payu.pl). Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach odpowiedniego banku lub firmy (PayU S.A.) 

§8
Dostawa 

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym 2bm.pl wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W innych przypadkach wymagany jest wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego 2bm.pl. 
 2. Zamówione przez Klienta towary mogą zostać dostarczone poprzez:
  1. przesyłkę kurierską w ramach przedpłaty
  2. przesyłkę kurierską w ramach pobrania, przy czym zamówienia, których wartość przekracza 5000 zł nie są wysyłane za pobraniem.
 3. Szczegółowe warunki dostawy oraz ceny dostawy podane są w serwisie tutaj.
 4. Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia. 
 5. Sklep internetowy 2bm.pl zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia wyłącznie poprzez wskazaną przez siebie formę dostawy.
 6. Opłata związana z dostarczeniem towaru do Klienta będzie osobną pozycją na paragonie lub fakturze VAT, wystawionej przez sklep internetowy 2bm.pl
 7. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i powinien sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka nie zawiera produktu wskazanego w zamówieniu lub jest on uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody. O sytuacji tej należy również poinformować sklep internetowy 2bm.pl telefonicznie lub wysyłając e-mail na adres sklep|2bm.pl| style="text-align: justify; line-height: 21.42px; background-color: rgb(255, 255, 255);"|sklep|2bm.pl
 8. W przypadku, kiedy zamówione produkty zostaną wysłane do Klienta za pobraniem, a Klient odmawia przyjęcia zamówionych towarów, nie jest on (Klient) zwolniony z pokrycia kosztów wysyłki zamówionych towarów.
 9. W przypadku otrzymania przez sklep internetowy 2bm.pl zwrotu nieodebranej w terminie przez Klienta przesyłki z opłaconym już zamówieniem, kosztami przesyłki zwrotnej do sklepu internetowego 2bm.pl oraz ponownej przesyłki do Klienta, zostaje obciążona osoba składająca zamówienie (Klient).

§9
Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego towaru, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sklep internetowy 2bm.pl, przesyłając stosowne pismo z opisem uszkodzenia po przez: e-mail na adres sklep|2bm.pl| style="text-align: justify; line-height: 21.42px; background-color: rgb(255, 255, 255);"|sklep|2bm.pl lub listownie na adres:
  ILOVE.LIGHTING Jarosław Rewak
  ul. Lipińskiego 73,
  38-500 Sanok
 2. W przypadku uznania reklamacji przez sklep internetowy 2bm.pl, sklep 2bm.pl odbiera towar od Klienta na własny koszt (klient powinien należycie spakować i zabezpieczyć towar reklamowany). Do odesłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu oraz pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół szkody sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i podpisany przez niego, jeśli został sporządzony. 
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.

§10
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient, będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj. Oświadczenie można wysłać pocztą tradycyjną na adres: 
  ILOVE.LIGHTING Jarosław Rewak, ul. Lipińskiego 73, 38-500 Sanok
  Mailem na adres: sklep|2bm.pl| style="text-align: justify; line-height: 21.42px; background-color: rgb(255, 255, 255);"|sklep|2bm.pl
  Klient może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt. Koszty bezpośredniego zwrotu towaru ponosi klient i nie podlegają one zwrotowi. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 PLN.
 3. Towar należy odesłać na adres: ILOVE.LIGHTING Jarosław Rewak, ul. Lipińskiego 73, 38-500 Sanok niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował sklep internetowy 2bm.pl o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar został odesłany przed upływem terminu 14 dni.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Sklep internetowy 2bm.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Sklep internetowy 2bm.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. 
  Sklep internetowy 2bm.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c) zawartej w drodze aukcji publicznej.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim na podstawie niniejszego Regulaminu i podlega prawu polskiemu. 
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu www.2bm.pl  w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.
 3. Sklep internetowy 2bm.pl nie odpowiada za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Rozbieżności te nie mogą być przyczyną reklamacji.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia. Do umów zawartych przed 25.12.2014 r. ma zastosowanie regulamin obowiązujący w momencie zawarcia umowy. 
 5. Sklep internetowy 2bm.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.2bm.pl. Zamówienia otrzymane przez sklep internetowy 2bm.pl przed umieszczeniem nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym 2bm.pl będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu otrzymania przez sklep internetowy 2bm.pl zamówienia.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.